செப்டம்பர் 27, 2017

உண்மையோ ஆராய்க - யூதா அகரன் இயற்கையில் கலந்தார்

இரங்கல் செய்தி

http://isittrueresearchit.com/ வலைப்பதிவர் யூதா அகரன் (Jude Anto) 26-9-2017 அன்று கடலில் மூழ்கி இயற்கை எய்திவிட்டதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தமிழ் இணையத்தில் அவர் குரல் என்றும் ஓங்கி ஒலிக்கும்.https://www.facebook.com/murugesan.perseverance/posts/126073608050762

https://twitter.com/nrsrajkumar/status/913087090526752768